hun/ eng
keresés
kosaram

Visszaélés-bejelentési mechanizmus

Általános tájékoztató

A 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban a Budapesti Fesztiválzenekar (továbbiakban: „BFZ”) 2023. december 17-i hatállyal visszaélés-bejelentési rendszert vezetett be.

Mit jelent ez?

A visszaélés-bejelentési rendszer (angolul: whistleblowing) egy olyan szervezeti mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a munkatársak, üzleti partnerek, egyéb érintettek (pl. gyakornokok) bejelenthetik az általuk tapasztalt, jogellenesnek vélt eseteket. A bejelenthető jogsértéseknek számos formája lehet pl.: pénzügyi visszaélés, munkahelyi szabálytalanság, korrupció, környezetvédelmi visszaélés, szexuális önrendelkezési jog sérelme, csalás, szakmai mulasztás stb. Összefoglalóan elmondható, hogy minden, a BFZ működéséhez kapcsolódó, átlagos állampolgári megítélés szerinti jogos magánérdeket, vagy közérdeket sértő eset, cselekmény bejelenthető.

Hogyan tehet bejelentést?

A bejelentést a honlapon található Bejelentési Formanyomtatványon, vagy személyesen, munkaidőben lehet megtenni az alábbi módon:

- a Bejelentési Formanyomtatvány kitöltésével, melyet a visszaelesbejelentes@bfz.hu e-mail-címen várunk.

- Személyesen a mindenkori pénzügyi vezetőnél ld. a stáblistában. A pénzügyi vezető esetleges érintettsége esetén a mindenkori ügyvezető igazgatónál ld. a stáblistában.

A belső vizsgálatról

A formanyomtatványon beküldött bejelentést az erre kijelölt személy 30 napon belül, akár külső szakértő (pl. ügyvéd, forensic szakember) bevonásával kivizsgálhatja és a vizsgálat eredményéről a bejelentőt tájékoztatja. Ha a vizsgálat eredményeképpen szükséges, a BFZ megfelelő intézkedést (pl. munkáltatói megrovás, munkajogi szankció, rendőségi feljelentés) tehet.

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel az eljárással kapcsolatban: keressen bennünket a megjelölt email címen!

Visszaélés-bejelentési formanyomtatvány online bejelentéshez

Az űrlap tartalma bizalmas információkat tartalmazhat! Ha tévedésből került az ön birtokába, kérjük azonnal törölje és értesítse a küldő felet a téves kézbesítésről és a törlés tényéről!

A formanyomtatványt innen tudja letölteni.

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK
NÉV:
KAPCSOLAT:
TELEFONSZÁM:
EMAIL CÍM:
POSTAI CÍM:
VISSZAÉLÉS RÉSZLETEI
BEJELENTŐI KATEGÓRIA:
[ ] Foglalkoztatott (pl. munkavállaló, megbízási szerződéssel
foglalkoztatott,  gyakornok, stb.)
[  ] Szerződéses partner (pl.
beszállító )
[  ] Más (kérem, részletezze!):
VISSZAÉLÉS TÍPUSA
[  ] Pénzügyi visszaélés
[  ] Szabálytalanságok a
munkahelyen
[  ] Környezetvédelmi visszaélés
[  ] Szexuális önrendelkezési jog
sérelme
[  ] Etikai kódex megsértése
[  ] Egyéb (kérem, részletezze!):
A VISSZAÉLÉS LÉNYEGRE TÖRŐ,
TÖMÖR ÉS PONTOS LEÍRÁSA:
(KÉRJÜK, ADJA MEG A LEHETŐ
LEGTÖBB INFORMÁCIÓT A VISSZAÉLÉSRŐL, BELEÉRTVE A KONKRÉT ESEMÉNYEKET,
DÁTUMOKAT ÉS AZ ÉRINTETT FELEKET!) MAX. 1000 LEÜTÉS
LEHETSÉGES SZEMTANÚK
MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE (HA VANNAK OLYAN SZEMÉLYEK, AKIK TANÚI VOLTAK A
VISSZAÉLÉSNEK, KÉREM, ADJA MEG NEVEIKET ÉS ELÉRHETŐSÉGEIKET, HA LEHETSÉGES!)
MAX. 1000 LEÜTÉS
MEGJEGYZÉSEK, ÉS/VAGY TOVÁBBI
FONTOS, KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
(ITT LEHETŐSÉG VAN TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK HOZZÁADÁSÁRA, AMELYEKET A BEJELENTŐ FONTOSNAK TART.) MAX. 1000
LEÜTÉS
KIJELENTEM, HOGY AZ ÁLTALAM
ISMERTETETT INFORMÁCIÓK A LEGJOBB TUDOMÁSOM ÉS MEGGYŐZŐDÉSEM SZERINT PONTOSAK
ÉS HITELT ÉRDEMLŐEK. TUDATÁBAN VAGYOK ANNAK, HOGY A HAMIS, MEGTÉVESZTŐ
INFORMÁCIÓK KÖZLÉSÉNEK SÚLYOS FEGYELMI, MUNKAJOGI, POLGÁRI JOGI, KÁRTÉRÍTÉSI-
ÉS/VAGY BÜNTETŐJOGI KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK. KÉRJÜK JELÖLJE „X”-SZEL, HA
EGYETÉRT A JELEN NYILATKOZATTAL.
[ ] Igen
AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TARTALMÁT MEGISMERTEM!
[ ] Igen
A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI
VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁT ELŐSEGÍTŐ ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULOK. (A “NEM “
VÁLASZ ESETÉN BEJELENTÉSÉT ISMERETLEN SZEMÉLYTŐL SZÁRMAZÓ BEJELENTÉSNEK
TEKINTJÜK!)
[ ] Igen
[ ] Nem
DÁTUM:
ALÁÍRÁS (CSAK, HA SZKENNELT DOKUMENTUMOT
KÜLD BE!)

Adatkezelési tájékoztató

A visszaélés-bejelentési rendszer működése során megvalósuló adatkezelésről

(1) Bevezetés

Az adatvédelmi jogszabályok előírásai alapján pontos tájékoztatást szeretnénk nyújtani a Budapesti Fesztiválzenkar (a továbbiakban: „BFZ”) munkatársai, üzleti partnerei és az egyéb érintettek számára arról, hogy 2023. évi XXV. számú törvényben foglalt kötelezettségek alapján milyen adatkezelések valósulnak meg.

(2) A bejelentési eljárás során ki kezeli az adatait?

Adatkezelő neve: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Székhelye: 1034 Budapest, Selmeci utca 14–16.
Adószáma: 18005488-2-41
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Barabás Tamás
Elérhetősége: adatvedelem@bfz.hu

(3) Mi tekintendő személyes adatnak?

A személyes adat kifejezése alatt az adatvédelmi jogszabályokban az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó meghatározott információt/adatot értjük. Beazonosíthatók lehetünk közvetlenül, vagy közvetett módon, például név, szám, helymeghatározó (GPS) adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális adat/információ alapján. Az adatvédelmi jog az emberi méltóság részeként az egyének információs önrendelkezését védi, hogy csak a törvényben meghatározott jogalapok alapján lehessen rólunk személyes adatot kezelni. A BFZ kiemelt figyelmet fordít ezért az ön személyes adatai védelmére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a visszaélés-bejelentéshez kapcsolódó adatkezeléshez nem járul hozzá, akkor az ön bejelentését ismeretlen személytől származó bejelentésként kezeljük, amely adott esetben a vizsgálat lefolytatásának akadálya lehet.

(4) A bejelentését követően hogyan kezeljük a személyes adatait?

Adatkezelési terület adatkezelés célja kezelt adatok köre jogalap az adatkezelés időtartama
visszaélés-bejelentési
rendszer működtetése (online bejelentés esetén)
a bejelentések
során keletkezett, beküldött, feldolgozott személyes adatok kezelése a
kivizsgálás eredményes lefolytatása érdekében
Személyes információk (opcionális): név, kapcsolat, telefon, email,
postai cím; visszaélés részletei: Bejelentői kategória, visszaélés típusa,
leírása, szemtanúk, megjegyzés, beküldés dátuma
2023. évi XXV. törvény 16-29. cikkeiben foglalt rendelkezésekre
figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) c. pontjában foglalt jogi kötelezettségre mint
jogalapra hivatkozással
a
bejelentés időpontjáról számított 5 év, vagy a vonatkozó jogi eljárás jogerős
lezárásáig
visszaélés-bejelentési
rendszer működtetése (személyes bejelentés esetén)
a bejelentések
során keletkezett, beküldött, feldolgozott személyes adatok kezelése a
kivizsgálás eredményes lefolytatása érdekében
Személyes információk: név, kapcsolat, telefon, email, postai cím;
visszaélés részletei: Bejelentői kategória, visszaélés típusa, leírása,
szemtanúk, megjegyzés, dátum, bejelentő aláírása, bejelentést rögzítő
aláírása
2023. évi XXV. törvény 16-29. cikkeiben foglalt rendelkezésekre
figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) c. pontjában foglalt jogi kötelezettségre,
mint jogalapra hivatkozással
a
bejelentés időpontjáról számított 5 év, vagy a vonatkozó jogi eljárás jogerős
lezárásáig
személyes
adatok továbbítása szabálysértés, bűncselekmény gyanúja esetén
a Btk-ban, vagy
Sztv.-ben foglalt szabálysértés felderítése érdekében
a bejelentésben
foglalt információk
2023. évi XXV. törvény 6 § (4) c. pontjában foglalt rendelkezésekre
figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) c. pontjában foglalt jogi kötelezettségre
mint jogalapra hivatkozással
a
vonatkozó jogi eljárás jogerős lezárásáig

(5) Az adatfeldolgozókról

Adatfeldolgozó az a szervezet, cég, vagy személy, amely az Adatkezelő (Budapesti Fesztiválzenekar) megbízásából, vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Fontos! Az Adatkezelő és a megbízott adatfeldolgozó(k) közötti adattovábbításra kizárólag az adatfeldolgozói megállapodásokban meghatározottak alapján kerülhet sor. Az adatfeldolgozó(k) esetében a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek előzetesen meghatározott munkakörükben járhatnak el, illetve szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettség mellett végezhetnek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) a személyes adatok megóvása (az adatok bizalmasságának, sértetlenségének, rendelkezésre állásának garantálása) érdekében az adattovábbítások során szigorú munkaszervezési és informatikai biztonsági intézkedéseket alkalmaznak.

Adatfeldolgozási
eszköz
Adatfeldolgozó
elérhetősége
Adatkezelési
tájékoztató
Microsoft 365 felhőalapú alkalmazás
bejelentések nyilvántartása és kivizsgálása céljából
Microsoft Ireland Operations Limited,
Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County
Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefonszám: +353 1 706
3117.
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview

(6) Adattovábbítás harmadik országba

Az Adatkezelő az EU/EGT-n kívüli országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbít személyes adatokat. Amennyiben online felhőszolgáltatót vesz igénybe, a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvei alapján minden esetben megvizsgálja, hogy a szolgáltatók kiválasztása során az EU/EGT-ban bejegyzett vállalkozásokkal működjön együtt azért, hogy az adatok tárolására és az adatfeldolgozásra az EU/EGT területén található szervereken és szolgáltatók által kerüljön sor.

(7) Adatbiztonsági intézkedések

A BFZ erőforrásai mértékében a működési kockázatokkal arányos módon gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről. Ez egyrészről információbiztonsági intézkedéseket (pl. jelszavas védelem, tűzfal stb.), másrészről szervezeti intézkedéseket jelent (pl. az adatkezelésben érintett munkavállalók titoktartási nyilatkozat alapján járhatnak el). Amennyiben adatvédelmi incidenst észlel (pl. nevünkben kap kétséges hitelességű üzeneteket), kérjük azonnal jelezze felénk! Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása során nem alkalmaz emberi beavatkozás nélkül működő, algoritmus-alapú felhasználói profilkezelést, vagy emberi beavatkozás nélkül működő döntéshozatali eljárást.

(8) Milyen érintetti jogokkal élhet?

Az alábbi bemutató rövid összefoglalása az ön által gyakorolható értintetti jogoknak. Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne, kérjük keresse bizalommal az adatvédelmi tisztviselőnket a fenti elérhetőségen!

A honlapon megvalósuló, vagy a személyesen tett visszaélés-bejelentését követően bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben úgy tapasztalja, hogy a visszaélés-bejelentés során a személyes adatai pontatlanul kerültek rögzítésre.

Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát is gyakorolhatja, hiszen, ha korábban az adatkezeléshez hozzájárulását adta, akkor azt bármikor visszavonhatja. Ez azonban a visszaélés-bejelentési vizsgálat megszüntetésével járhat. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi (pl. közérdek védelmében bűncselekményre vonatkozó információ), vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges (pl. polgári peres, vagy büntetőeljárásban felhasználható információk). Amennyiben ezt szükségesnek látja, kérheti az önre vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely a korlátozáshoz való jogként ismert.

Jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő által az ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikusan rögzített formában megkapja (hozzáférési jog), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Erre térítésmentesen évente egy alkalommal van lehetőség. A visszaélés-bejelentési eljárásban azonban erre azonban csak korlátozottan van lehetősége.

Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz is, illetve amennyiben nem találja kielégítőnek válaszunkat, abban az esetben az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat 9-es pontban foglaltak szerint.

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztatóban megjelölt értesítési címünkre küldheti. Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk. Indokolt esetben, megfelelő tájékoztatás mellett további két hónapot kérhetünk a vizsgálatunk lefolytatásához.

(9) Panaszkezelés és a felügyeleti hatóság elérhetősége

Kérjük, hogy adatkezelési kérdésekben forduljon hozzánk bizalommal! Amennyiben nem tudtunk megfelelő választ adni az Ön megkeresésére, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor ezt az alábbi címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: www.naih.hu

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. Az illetékes bíróságokról ITT találhat közérdekű tájékoztatást!

(10) A szolgáltatás hozzáférhetősége

Amennyiben ezen adatkezelési tájékoztató alapján úgy dönt, hogy személyes adatait mégsem adja meg, úgy tiszteletben tartjuk döntését. Az adatkezelő által nyújtott visszaélés-bejelentési szolgáltatás akkor is elérhető, ha ön nem adja meg személyes adatait (név, elérhetősége), azonban az Adatkezelő az ilyen megkereséseket érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja.

(11) Jogszabályok

  • - Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
  • 2023. évi XXV. számú törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról

Kelt: 2023. december 17.

Érvényes módosításig, illetve visszavonásig.