Village House – Synagogue

Apostag - 6088 Apostag, Iskola utca 5.